top of page

הוראות סריגה לכיפה - חינם

הוראות סריגה חינם לכיפה בסיסית 

יוצרת : אפרת כץ © קרושה סקול

 

אינדקס קיצורים

ח'ע חצי עמוד

ר' ראש תפר

הרחבה סריגת 2 חצאי עמודים באותו המקום

ת' תפר \ תך

ר'מ ראש מדומה

(**) חזרה על רצף פעולות בין כוכביות

כמספר הפעמים שמצוין מחוץ סוגריים.

 

חומרים

מסרגה 2.5-3 מ"מ

חוט כותנה מכל דגם התואם לגודל המסרגה איתה רוצים לסרוג 

(לסרטון הדרכה לבדיקת התאמה בין חוט למסרגה לחצי כאן ודף ההסבר יפתח בעמוד נפרד)

מחט רקמה

מספריים

סמן צמר

 

הערה הכיפה נסרגת בסיבובים רציפים ללא סיום סיבוב עם עין שטוחה.

קנה מידה 12 ח'ע לאורך 10 סיבובים = ריבוע בגודל 4X4 ס"מ

 

הוראות סריגה לכיפה בסיסית במידת ילד ומידת מבוגר

ליצור את טבעת הקסם.

סיבוב 1 אל תוך טבעת הקסם לסרוג 6 ח'ע, להניח סמן (6 ת').

סיבוב 2 (אל הר' הבא הרחבה) 6 פעמים, להזיז סמן (12 ת').

סיבוב 3 (אל הר' הבא ח'ע, אל הר' הבא הרחבה) 6 פעמים, להזיז סמן (18 ת').

סיבוב 4 (אל הר' הבא ח'ע, אל הר' הבא הרחבה, אל הר' הבא ח'ע) 6 פעמים, להזיז סמן (24 ת').

סיבוב 5 (אל הר' הבא הרחבה, לאורך 3 הר' הבאים ח'ע) 6 פעמים, להזיז סמן (30 ת').

סיבוב 6 (לאורך 2 הר' הבאים ח'ע, אל הר' הבא הרחבה, לאורך 2 הר' הבאים ח'ע) 6 פעמים, להזיז סמן (36 ת').

סיבוב 7 (לאורך 5 הר' הבאים ח'ע, אל הר' הבא הרחבה) 6 פעמים, להזיז סמן (42 ת').

סיבוב 8 (לאורך 2 הר' הבאים ח'ע, אל הר' הבא הרחבה לאורך 4 הר' הבאים ח'ע) 6 פעמים, להזיז סמן (48 ת').

סיבוב 9 ( לאורך 7 הר' הבאים ח'ע, אל הר' הבא הרחבה) 6 פעמים, להזיז סמן (54 ת').

סיבוב 10 ( לאורך 3 הר' הבאים ח'ע, אל הר' הבא הרחבה, לאורך 5 הר' הבאים ח'ע) 6 פעמים, להזיז סמן (60 ת').

סיבוב 11 ( אל הר' הבא ח'ע, אל הר' הבא הרחבה, לאורך 8 הר' הבאים ח'ע) 6 פעמים, להזיז סמן (66 ת').

סיבוב 12 ( לאורך 5 הר' הבאים ח'ע, אל הר' הבא הרחבה, לאורך 5 הר' הבאים ח'ע) 6 פעמים, להזיז סמן (72 ת').

סיבוב 13 ( לאורך 23 הר' הבאים ח'ע, אל הר' הבא הרחבה) 3 פעמים, להזיז סמן (75 ת')

סיבוב 14 (לאורך 11 הר' הבאים ח'ע, לר' הבא הרחבה )לאורך 24 הר' הבאים ח'ע, אל הר' הבא הרחבה) 2 פעמים, לאורך 13 הר' הבאים ח'ע להזיז סמן (78 ת').

סיבוב 15 לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע, להזיז סמן (78 ת').

סיבוב 16 (לאורך 25 הר' הבאים ח'ע, אל הר' הבא הרחבה) 3 פעמים, להזיז סמן (81 ת').

סיבוב 17 (לאורך 12 הר' הבאים ח'ע, לר' הבא הרחבה )לאורך 26 הר' הבאים ח'ע, אל הר' הבא הרחבה) 2 פעמים, לאורך 14 הר' הבאים ח'ע להזיז סמן (84 ת').

סיבוב 18 לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע, להזיז סמן (84 ת').

 

המשך ההנחיות סריגה למידת ילד (קוטר 16 ס"מ):

סיבוב 19 (אל הר' הבא הרחבה, לאורך 41 הר' הבאים ח'ע) 2 פעמים, להזיז סמן (86 ת'). לחתוך חוט.

 

כעת סורגים סיבוב שלם הפוך כדי לעצור את הסלסול של שולי הכיפה.

סיבוב 21 לחבר חוט באותו הצבע כשצד שמאל פונה אליך ולאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע, לחתוך חוט, לדלג מעל ר' אחד, לרקום ר'מ אל הר' הבא, להסתיר קצוות(86 ת').

 

למידת מבוגר (קוטר 19 ס"מ) להמשיך כך:

סיבוב 19 (לאורך 27 הר' הבאים ח'ע, אל הר' הבא הרחבה) 3 פעמים, להזיז סמן (87 ת').

סיבוב 20 לאורך 12 הר' הבאים ח'ע, לר' הבא הרחבה, (לאורך 28 הר' הבאים ח'ע, אל הר' הבא הרחבה) 2 פעמים, לאורך 15 הר' הבאים ח'ע להזיז סמן (90 ת').

סיבוב 21 לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע, להזיז סמן (90 ת').

סיבוב 22 (אל הר' הבא הרחבה, לאורך 44 הר' הבאים ח'ע) 2 פעמים, להזיז סמן (92 ת').

סיבוב 23 לאורך 32 הר' הבאים ח'ע, אל הר' הבא הרחבה, לאורך 44 הר' הבאים ח'ע, אל הר' הבא הרחבה, לאורך 14 הר' הבאים ח'ע, לחתוך חוט, לדלג מעל ר' אחד, לרקום ר'מ אל הר' הבא, להסתיר קצוות (94 ת').

 

כעת סורגים סיבוב שלם הפוך כדי לעצור את הסלסול של שולי הכיפה.

סיבוב 24 לחבר חוט באותו הצבע כשצד שמאל פונה אליך ולאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע, לחתוך חוט, לדלג מעל ר' אחד, לרקום ר'מ אל הר' הבא, להסתיר קצוות (93 ת')

כיפה בסיסית.jpg

להורדת הדוגמא בקובץ PDF לחצי על הכפתור 

כיפה בסיסית2.jpg
bottom of page