top of page

סרטון הדרכה בעברית
(מתוך קורס חינם לסריגה במסרגה אחת)

איך סורגים שורה ראשונה 
ללא סריגת שרשרת עיניים בסיסית

סריגת השורה הראשונה ללא שרשרת עיניים שמשמשת כבסיס היא טכניקה שמייצרת התחלה גמישה לכל פרוייקט. זו לא טכניקה שחובה לדעת אותה אך זוהי אופציה החוסכת זמן וטעויות בספירת שרשרת עיני בסיס.

עם הטעניקה הזו, במקום לסרוג למשל 30 עיניים ולספור אותם ואז לסרוג את השורה הראשונה לתוכם...ניתן לסרוג ישירות את מספר התכים שמצויין בדוגמא.

איך לסרוג שורה ראשונה של חצי עמוד ללא שרשרת עיניים בסיסית

איך לסרוג שורה ראשונה של עמוד ללא שרשרת עיניים בסיסית

איך לסרוג שורה ראשונה של עמוד וחצי ללא שרשרת עיניים בסיסית

bottom of page