top of page

סרטון הדרכה בעברית

(מתוך קורס חינם לסריגה במסרגה אחת)

איך סורגים שרשרת עיניים

שרשרת העיניים הראשונה מייצרת לנו את הבסיס שעליו נסרוג את השורה הראשונה​

השימוש בעיני השרשרת קיים גם במהלך כל הסריגה ובעיקר לצורך עלייה לשורה הבאה.
למשל, כאשר סורגים את התך הבסיסי שנקרא "חצי עמוד", נהוג לעלות עין שרשרת אחת בתחילת השורה
וכאשר סורגים "עמוד", נהוג לעלות 2 או 3 עיני שרשרת בתחילת השורה.

בד"כ כמות עיני השרשרת שעליך לסרוג כבסיס יהיה רשום בהנחיות הדוגמא.

הדגמה ביד שמאל - איך לסרוג שרשרת עיניים ביד שמאל

bottom of page